ទំហំអក្សរ:

រោគវិនិច្ឆ័យ និងគម្រោងព្យាបាល

ក្នុងពេលប្រឹក្សាយោបល់ដំបូង ទន្តបណ្ឌិតនៅ រំចង់ នឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើសុខភាពមាត់ធ្មេញទាំងមូលរបស់លោកអ្នក ព្រមទាំងធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ គួបផ្សំជាមួយវិធានការ ការព្យាបាលដែលនឹងធានាបានសុខភាពមាត់ធ្មេញល្អជូនលោកអ្នករយៈពេលយូរអង្វែង។ ទន្តបណ្ឌិតរំចង់ របស់លោកអ្នក នឹងធ្វើការពន្យល់ពីផែនការធានាសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នក ដែលចំណេញច្រើនបំផុតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយមានការណែនាំពីកម្មវិធីរៀបចំគម្រោងព្យាបាលមាត់ធ្មេញឡើងវិញក្នុងរយៈពេលពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ទន្តពេទ្យរបស់លោកអ្នកនឹងបង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរមួយ ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវសុខភាពមាត់ធ្មេញដ៏ល្អបំផុត។

Diagnosis and Treatment Plan