ទំហំអក្សរ:

ប៉ះធ្មេញពណ៌ស

ធ្មេញខូចប្រេះស្រាំ ឬមានប្រហោង តម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលធ្មេញឡើងវិញ ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាលដាលទៅកាន់ធ្មេញដទៃទៀត​ និងជួយការពារធ្មេញពីកំណើតផងដែរ។ ទន្តបណ្ឌិតនៅ រំចង់ បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់បំពេញទៅលើធ្មេញដ៏ទំនើបបំផុត ដោយមិនមានផលិតផលបញ្ចុះជាតិបារ៉តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ការប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទំនើបៗ ទាំងនេះផ្ដល់លទ្ធផលដ៏ប្រសើរគួរជាទីពេញចិត្ត​ ពោលគឺគ្មានការប្រើលោហៈធាតុខ្មៅទៀតទេ។

Filling-with-tooth-color-@roomchang-dental