ទំហំអក្សរ:

ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ

ចក្ខុវិស័យ

បន្ថែមគុណភាពនៃជីវិតដោយពេទ្យធ្មេញល្អ

បេសកកម្ម

យើងខ្ញុំពិតជាថែទាំធ្មេញរបស់អ្នក។

គុណតំលៃរបស់រំចង់

  • ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
  • ភាពស្មោះត្រង់
  • ធ្វើការជាក្រុម
  • ភាពច្នៃប្រឌិត
  • ឧត្តមភាព