ទំហំអក្សរ:

គំលាតតម្លៃ

ប្រភេទការព្យាបាល

ប្រភេទ

តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)

ចំនួនការណាត់ជួប

តម្លៃខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

ទន្តសាស្ត្រទូទៅ

ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាល Visit Free 1
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង) Visit 15-25 1
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentist លើ & ក្រោម 25 1
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentist លើ & ក្រោម 30 1
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentist លើ & ក្រោម 35 1
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentist លើ & ក្រោម 35 1
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentist លើ & ក្រោម 40 1
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentist លើ & ក្រោម 45 1
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក Quarter 30 1
លាបផ្លុយអររ៉ាយលើធ្មេញ លើ & ក្រោម 15 1

ថតកាំរស្មីអ៊ិច

​​
ថត​​ហ្វីលតូច X-Ray 6 1
ថត​​ហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញ X-Ray 6 1
ថត​​ហ្វីលធំ X-Ray 17 1
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីចំហៀង X-Ray 17 1
ថត​​គ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់ X-Ray 150 1

ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព

ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ Surface 25-35 1
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ Surface 15-20
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ Surface 20 1
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ Surface 55-150 1
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខ Veneers 55-150 1
ប៉ះចន្លោះធ្មេញ Tooth 70-150 1

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system)

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ) Case 250 1
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ) Case 150 1
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (នៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ) Case 350 1

ព្យាបាលធ្មេញ

ព្យាបាលធ្មេញមុខ Tooth 150 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូច Tooth 200 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំ Tooth 250-300 2-3
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញ Tooth 180 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញ Tooth 230 2-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញ Tooth 280-330 2-3
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ Tooth 50-80 1-2

ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ

ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់ Quarter 50 1
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់ Quarter 250 1

ថ្នាំសណ្តំ

ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេប Case 65 1
ហ្គាសសណ្តំ Nitrous Oxide (N2O) first 30minute Time 50 1
ហ្គាសសណ្តំ Nitrous Oxide (N2O) next 30minute Time 30 1

ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមពេលគេង

ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink Plus Case 200
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើម Case 2000
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាម Case 4000

ពត់តម្រង់ធ្មេញ

ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សា
និងថតកាំរស្មីអ៊ិច)
Case 25 1
ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ) Case 100 1
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 1 set 1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 1 set 1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays 1 set 1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 2 sets 1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 2 sets 1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays 2 Set 2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays 3 sets + 3500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់) 4 sets + 4000
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែកទាំងលើនិងក្រោម Case 1800 - 3000
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោម Case 2100 - 3500
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស Invisalign Case 5000 - 7500
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite Plane Case 150 2
ពិនិត្យមើល Bite Plane Case 40
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម Case 400 2
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម Case 50
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ Each 200 1
ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150) Each 100
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សា Each 20 1
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរ Each 120 2
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារ Case 700 1

ស្រោបធ្មេញ

បង្គោលធ្មេញដែក Each 50 2
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម (Zirconium) Each 120 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30) Crown 250 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីម (Zirconium) ខាងក្នុង Crown 550 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ) Crown 550 2
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ) Veneers 550 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ) Crown 600 2
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់ Unit 150 2
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារ Crown 65 1
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារ Crown 65 1

ដាក់ធ្មេញស្និត

ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែក Plate 300 2-3
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែក Plate 350 2-3
ធ្មេញស្និតទាំងមូល Plate 350 2-3

វះកាត់ក្នុងមាត់

ដកធ្មេញទឹកដោះ Tooth 15 1
ដកធ្មេញស្រុក Tooth 30 - 80 1
ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះ Tooth 30 1
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរ Case 30 - 120 1
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា) Tooth 150 1
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក) Tooth 200- 300 2
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីតូច) Case 150 1
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីធំ) Case 200 - 600 1
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) Case 800+ 2-3
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) Case 800+ 2-3
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់ Quarter 600+ 1

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Ankylos Implant System)

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង Implant 1200 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកមានគ្រោងដែកលើបង្គោលដែក Crown 800 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែក Crown 1000 2
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium) Crown 1200 2