ទំហំអក្សរ:

គំលាតតម្លៃ

ប្រភេទការព្យាបាល
ប្រភេទ
តម្លៃ (ប្រាក់រៀល)
1 USD= 4100 ៛
តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)
ចំនួនការណាត់ជួប
ទន្តសាស្ត្រទូទៅ
ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាលVisitFree1
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង)Visit102500 ៛15-251
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentistលើ & ក្រោម102500 ៛251
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentistលើ & ក្រោម123000 ៛301
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentistលើ & ក្រោម143500 ៛351
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentistលើ & ក្រោម164000 ៛401
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentistលើ & ក្រោម184500 ៛451
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentistលើ & ក្រោម205000 ៛501
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹកQuarter123000 ៛301
លាបផ្លុយអររ៉ាយលើធ្មេញលើ & ក្រោម102500 ៛251
ថតកាំរស្មីអ៊ិច
​​
ថត​​ហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញX-Ray32800 ៛81
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីចំហៀងX-Ray82000 ៛201
ថត​​គ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់X-Ray615000 ៛1501
ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយSurface143500 ៛351
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់Surface82000 ៛15-201
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ (Glass-lonomer restorative)Surface102500 ៛251
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ (Glass-lonomer restorative)Surface102500 ៛10 - 251
ប៉ះចង្អូរធ្មេញSurface82000 ៛201
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ(Indirect)Surface615000 ៛100-1501
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំSurface615000 ៛55-1501
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខVeneers615000 ៛55-1501
ប៉ះចន្លោះធ្មេញTooth615000 ៛70-1501
ការព្យាបាលធ្មេញពណ៍សខុសប្រក្រតីដោយ​ IconTooth615000 ៛80-1501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system)
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ)Case1025000 ៛2501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)Case615000 ៛1501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (នៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)Case1435000 ៛3501
ព្យាបាលធ្មេញ
ព្យាបាលធ្មេញមុខTooth615000 ៛1502-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចTooth820000 ៛2002-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំTooth1230000 ៛250-3002-3
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញTooth738000 ៛1802-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញTooth943000 ៛2302-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញTooth2050000 ៛300-5002-3
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ Tooth328000 ៛50-801-2
ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់Quarter205000 ៛501
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់Quarter1025000 ៛2501
ថ្នាំសណ្តំ
ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេបCase266500 ៛651
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់មួយម៉ោងដំបូងTime410000 ៛1001
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់៣០នាទីបន្ទាប់Time205000 ៛501
ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមពេលគេង
ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink PlusCase820000 ៛200
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមCase8200000 ៛2000
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាមCase16400000 ៛4000
ពត់តម្រង់ធ្មេញ
ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សា
និងថតកាំរស្មីអ៊ិច)
Case102500 ៛251
ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ)Case410000 ៛1001
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays1 set4100000 ៛1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays1 set4100000 ៛1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays1 set6150000 ៛1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays2 sets6150000 ៛1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays2 sets6150000 ៛1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays2 Set8200000 ៛2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays3 sets +14350000 ៛3500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់)4 sets +16400000 ៛4000
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែកទាំងលើនិងក្រោមCase14350000 ៛2300 - 3500
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោមCase18450000 ៛2800 - 4500
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស InvisalignCase36900000 ៛5000 - 9000
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ក្នុងមាត់ ធ្មេញលើ និងធ្មេញក្រោមCase28700000 ៛6000-7000
ពត់តម្រង់ធ្មេញខាងលើដាក់ក្នុងមាត់ (ធ្មេញទល់អណ្តាត)និងធ្មេញក្រោមពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិកCase22550000 ៛4000-5500
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហៈ(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់)Case8200000 ៛1500-2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់)Case6150000 ៛1000-1500
រំកិលធ្មេញផ្សេងបំពេញចន្លោះធ្មេញដែរបាត់Case4100000 ៛1000
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite PlaneCase615000 ៛150
ពិនិត្យមើល Bite PlaneCase164000 ៛40
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase1640000 ៛400
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase205000 ៛50
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញEach820000 ៛2002
ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150)Each410000 ៛1002
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សាU&L82000 ៛201
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរEach492000 ៛1202
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារCase1640000 ៛400
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase205000 ៛50
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase2870000 ៛700
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase205000 ៛50
ឧបករណ៏ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញCase3280000 ៛400 - 8002
ឧបករណ៏ពាក់ដើម្បីរក្សាចន្លោះធ្មេញCase820000 ៛150 - 2002
ស្រោបធ្មេញ
បង្គោលធ្មេញដែកEach410000 ៛1002
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម (Zirconium)Each492000 ៛1202
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30)Crown1230000 ៛3002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីម (Zirconium) ខាងក្នុងCrown2460000 ៛6002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)Crown2460000 ៛6002
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)Veneers2460000 ៛6002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ)Crown2460000 ៛6002
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់Unit615000 ៛1502
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារCrown266500 ៛651
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារCrown266500 ៛651
ដាក់ធ្មេញស្និត
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែកPlate1230000 ៛3002-3
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែកPlate2050000 ៛5002-3
ធ្មេញស្និតទាំងមូលPlate2050000 ៛5002-3
វះកាត់ក្នុងមាត់
ដកធ្មេញទឹកដោះTooth82000 ៛201
ដកធ្មេញស្រុកTooth328000 ៛50 - 801
ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះTooth205000 ៛501
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរCase615000 ៛50 - 1501
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា)Tooth1025000 ៛2502
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក)Tooth1640000 ៛300- 4002
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីតូច)Case615000 ៛1502
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីធំ)Case2460000 ៛200 - 6001
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case3280000 ៛ +800+2-3
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case4920000 ៛ +1200+2-3
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់Quarter3280000 ៛ +800+2
ការបណ្តុះឆ្អឹងដោយប្រើឆ្អឹងរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់Case6150000 ៛ +1500+2
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Myplant Two System)
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង ផលិតផលប្រទេសអាឡឺម៉ងImplant4920000 ៛12002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែកCrown4100000 ៛10002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium)Crown4920000 ៛12002
តម្លៃខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន