ទំហំអក្សរ:

គំលាតតម្លៃ

ប្រភេទការព្យាបាល

ប្រភេទ

តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)

ចំនួនការណាត់ជួប

តម្លៃខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

ទន្តសាស្ត្រទូទៅ

ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាលVisitFree1
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង)Visit15-251
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentistលើ & ក្រោម251
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentistលើ & ក្រោម301
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentistលើ & ក្រោម351
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentistលើ & ក្រោម401
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentistលើ & ក្រោម451
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentistលើ & ក្រោម501
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹកQuarter301
លាបផ្លុយអររ៉ាយលើធ្មេញលើ & ក្រោម251

ថតកាំរស្មីអ៊ិច

​​
ថត​​ហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញX-Ray81
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីចំហៀងX-Ray201
ថត​​គ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់X-Ray1501

ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព

ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយSurface351
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់Surface15-201
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយSurface251
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់Surface10 - 251
ប៉ះចង្អូរធ្មេញSurface201
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ(Indirect)Surface100-1501
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំSurface55-1501
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខVeneers55-1501
ប៉ះចន្លោះធ្មេញTooth70-1501
ការព្យាបាលធ្មេញពណ៍សខុសប្រក្រតីដោយ​ IconTooth80-1501

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system)

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ)Case2501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)Case1501
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (នៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)Case3501

ព្យាបាលធ្មេញ

ព្យាបាលធ្មេញមុខTooth1502-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចTooth2002-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំTooth250-3002-3
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញTooth1802-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញTooth2302-3
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញTooth300-5002-3
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ Tooth50-801-2

ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ

ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់Quarter501
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់Quarter2501

ថ្នាំសណ្តំ

ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេបCase651
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់មួយម៉ោងដំបូងTime1001
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់៣០នាទីបន្ទាប់Time501

ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមពេលគេង

ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink PlusCase200
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមCase2000
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាមCase4000

ពត់តម្រង់ធ្មេញ

ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សា
និងថតកាំរស្មីអ៊ិច)
Case251
ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ)Case1001
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays1 set1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays1 set1000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays1 set1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays2 sets1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays2 sets1500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays2 Set2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays3 sets +3500
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់)4 sets +4000
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែកទាំងលើនិងក្រោមCase2300 - 3500
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោមCase2800 - 4500
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស InvisalignCase5000 - 9000
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ក្នុងមាត់ ធ្មេញលើ និងធ្មេញក្រោមCase6000-7000
ពត់តម្រង់ធ្មេញខាងលើដាក់ក្នុងមាត់ (ធ្មេញទល់អណ្តាត)និងធ្មេញក្រោមពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិកCase4000-5500
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហៈ(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់)Case1500-2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់)Case1000-1500
រំកិលធ្មេញផ្សេងបំពេញចន្លោះធ្មេញដែរបាត់Case1000
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite PlaneCase150
ពិនិត្យមើល Bite PlaneCase40
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase400
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase50
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញEach2002
ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150)Each1002
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សាU&L201
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរEach1202
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារCase400
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase50
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase700
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase50
ឧបករណ៏ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញCase400 - 8002
ឧបករណ៏ពាក់ដើម្បីរក្សាចន្លោះធ្មេញCase150 - 2002

ស្រោបធ្មេញ

បង្គោលធ្មេញដែកEach1002
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម (Zirconium)Each1202
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30)Crown3002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីម (Zirconium) ខាងក្នុងCrown6002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)Crown6002
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)Veneers6002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ)Crown6002
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់Unit1502
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារCrown651
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារCrown651

ដាក់ធ្មេញស្និត

ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែកPlate3002-3
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែកPlate5002-3
ធ្មេញស្និតទាំងមូលPlate5002-3

វះកាត់ក្នុងមាត់

ដកធ្មេញទឹកដោះTooth201
ដកធ្មេញស្រុកTooth50 - 801
ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះTooth501
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរCase50 - 1501
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា)Tooth2502
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក)Tooth300- 4002
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីតូច)Case1502
វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីធំ)Case200 - 6001
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case800+2-3
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case1200+2-3
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់Quarter800+2
ការបណ្តុះឆ្អឹងដោយប្រើឆ្អឹងរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់Case1500+2

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Myplant Two System)

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង ផលិតផលប្រទេសអាឡឺម៉ងImplant12002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែកCrown10002
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium)Crown12002