ទំហំអក្សរ:

គំលាតតម្លៃ

ប្រភេទការព្យាបាល

ប្រភេទ

តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)

ចំនួនការណាត់ជួប

The above prices are subject to changes without prior notice

ទន្តសាស្ត្រទូទៅ

ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាល

Visit

Free

1

ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង)

Visit

15-25

1

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentist

លើ & ក្រោម

25

1

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentist

លើ & ក្រោម

30

1

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentist

លើ & ក្រោម

35

1

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentist

លើ & ក្រោម

35

1

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentist

លើ & ក្រោម

40

1

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentist

លើ & ក្រោម

45

1

សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក

Quarter

30

1

ថតកាំរស្មីអ៊ិច

​​
ថត​​ហ្វីលតូច

X-Ray

6

1

ថត​​ហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញ

X-Ray

6

1

ថត​​ហ្វីលធំ

X-Ray

17

1

ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីចំហៀង

X-Ray

17

1

ថត​​គ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់

X-Ray

150

1

ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព

ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ

Surface

25-35

1

ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់

Surface

15-20
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ

Surface

20

1

ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ

Surface

55-140

1

ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខ

Veneers

55-140

1

ប៉ះចន្លោះធ្មេញ

Tooth

70-140

1

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system)

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ)

Case

250

1

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)

Case

150

1

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (នៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ)

Case

350

1

ព្យាបាលធ្មេញ

ព្យាបាលធ្មេញមុខ

Tooth

150

2-3

ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូច

Tooth

200

2-3

ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំ

Tooth

250

2-3

ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញ

Tooth

180

2-3

ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញ

Tooth

230

2-3

ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញ

Tooth

280

2-3

ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ

Tooth

50

1-2

ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ

ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់

Quarter

50

1

ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់

Quarter

250

1

ថ្នាំសណ្តំ

ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេប

Case

65

1

ហ្គាសសណ្តំ Nitrous Oxide (N2O) first 30minute

Time

50

1

ហ្គាសសណ្តំ Nitrous Oxide (N2O) next 30minute

Time

30

1

ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើមពេលគេង

ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink Plus

Case

200

ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង​ ស្ទះដង្ហើម

Case

2000

ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាម

Case

4000

ពត់តម្រង់ធ្មេញ

ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សា
និងថតកាំរស្មីអ៊ិច)

Case

25

1

ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ)

Case

100

1

ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays

1 set

1000

ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays

1 set

1000

ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays

1 set

1500

ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays

2 sets

1500

ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays

2 sets

1500

ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays

2 Set

2000

ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays

3 sets +

3500

ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់)

4 sets +

4000

ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែកទាំងលើនិងក្រោម

Case

1800 - 3000
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោម

Case

2100 - 3500
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស Invisalign

Case

5000 - 7500
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite Plane

Case

150

2

ពិនិត្យមើល Bite Plane

Case

40

ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម

Case

400

2

ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម

Case

50

ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ

Each

200

1

ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150)

Each

100

ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សា

Each

20

1

ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរ

Each

120

2

ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារ

Case

សួរសំណួរ

1

ស្រោបធ្មេញ

បង្គោលធ្មេញដែក

Each

50

2

បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម (Zirconium)

Each

120

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30

Crown

250

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីម (Zirconium) ខាងក្នុង

Crown

350

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក
(សុទ្ធ)

Crown

550

2

បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ)

Veneers

550

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក
(សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ)

Crown

600

2

ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់

Unit

150

2

ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារ

Crown

65

1

ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារ

Crown

65

1

ដាក់ធ្មេញស្និត

ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែក

Plate

300

2-3

ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែក

Plate

350

2-3

ធ្មេញស្និតទាំងមូល

Plate

350

2-3

វះកាត់ក្នុងមាត់

ដកធ្មេញទឹកដោះ

Tooth

15

1

ដកធ្មេញស្រុក

Tooth

30 - 80

1

ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះ

Tooth

30

1

វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរ

Case

30 - 120

1

វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា)

Tooth

150

1

វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក)

Tooth

200- 300

2

វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីតូច)

Case

150

1

វះកាត់​ក្នុងមាត់ (ករណីធំ)

Case

200 - 600

1

វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)

Case

800+

2-3

វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)

Case

800+

2-3

បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់

Quarter

600+

1

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Ankylos Implant System)

ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង

Implant

1200

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកមានគ្រោងដែកលើបង្គោលដែក

Crown

800

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែក

Crown

1000

2

ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium)

Crown

1200

2